KAPITAL PODJETJA SO LJUDJE IN SREDSTVA

Kapital podjetja so ljudje in sredstva. Trdimo lahko, da je podjetje sistem, kjer se morajo znanja nujno prepletati in dopolnjevati. Računovodske-kadrovske storitve ponujajo računovodenje, zaposlovanje in upravljanje s kadri.

Računovodsko – kadrovske storitve

Znanje računovodenja in poznavanje zaposlovanja in kadrovanja smo združili v eno celoto. V obeh primerih se ukvarjamo s kapitalom, prvič s podjetniškim drugič s človeškim kapitalom. Rezultat uspešnega vključevanja obeh strok v vaše podjetje pa imenujemo POSLOVNI USPEH.

V sodelovanju z najboljšimi na svojem področju, davčnega, kadrovskega, podjetniškega in računovodskega svetovanja vam ponujamo hitro in kvalitetno pomoč pri vaših dilemah. Z vašo pomočjo lahko pripravimo odličen posloven načrt ali optimizacijo stroškov poslovanja na vseh področjih.

Optimizacijo stroškov dosežemo s/z:

 • optimizacija pogodb o zaposlitvi in standardizacijo obračuna plač
 • priprava Sistematizacije delovnih mest
 • priprava ustreznih obračunov za spremljanje projektov/poslovnih dogodkov podjetja
 • priprava ustreznih obračunov za spremljanje fiksnih/variabilnih stroškov

Vodimo poslovne knjige:

 • Društvom
 • Samostojnim podjetnikom
 • Družbam
 • Zavodom

Nudimo vam različne storitve:

 • Vodenje Glavne knjige v sistemu vodenja dvostavnega knjigovodstva
 • Analitično vodenje saldakontov, priprava IOP obrazcev in izpisi Opominov ter v okviru izterjave tudi izdelava Elektronskih izvršb (eTožbe), priprava kompenzacij in ePobotov
 • Vodenje Registra osnovnih sredstev in obračunavanje amortizacije
 • Obračun DDV vključno s predpisano evidenco
 • Obračun prispevkov za samostojne podjetnike in družbenike enoosebne družbe
 • Obračun plač za zaposlene, obračun regresa in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
 • Obračun ostalih prejemkov
 • Izdelava Letnih poročil in davčnih obračunov

Izdelava raznih drugih pogodb:

 • Najemna pogodba,
 • Pogodba o štipendiranju,
 • Kreditna pogodba

Ostale storitve:

 • Izdelava Pogodb o zaposlitvi in izpeljava celotnega postopka zaposlitve
 • Vodenje postopka prekinitve delovnega razmerja, obračun odpravnin in priprava dokumentacije za državne inštitucije
 • Svetovanje o postopkih zaposlovanja in prekinitvi le tega
 • Svetovanje o vrsti zaposlitve
 • Sodelovanje pri iskanju novih sodelavcev
 • Obdelava poročil za SVZI in svetovanje pri zaposlovanju invalidov
 • Sodelovanje pri razgovorih z zaposlenci
 • Ostale storitve in svetovanje glede zaposlencev
 • Kadrovsko svetovanje: postopki odpuščanja, zaposlovanje tujcev ipd.
 • Oblikovanje pogodb o zaposlitvi
 • Izdelava pravilnikov vseh vrst: sistemizacija delovnih mest, pravilnik o delovnih razmerjih in plačah ipd.

Obsojeni smo na uspeh!

Kapital podjetja so ljudje in sredstva

POVPRAŠEVANJE